ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στν προώθηση της ολοκληρωμένης τουριστικής
αλλά και γενικότερα της ολοκληρωμένης οικονομικής και κοινωνίκης ανάπτυξης της περιοχής μέσα από:

Την ενίσχυση της διακοινωτικής συνεργασίας, των μηχανισμών τοπικού προγραμματισμού και των αναπτυξιακών θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την προώθηση της τοπικής αναπτυξιακής συνεργασίας του κοινωνικού, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Την υποστήριξη των διαδικασιών του αποκεντρωμένου δημοκρατικού προγραμματισμού.

Την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συνεχή ανάπτυξη της περιοχής με αξιοποίηση και κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού.

Την προώθηση της τουριστικής και της γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας με βάση την αρχή της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε ζητήματα περιβάλλοντος.

Τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της λαογραφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη στήριξη μορφωτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών καθώς και κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης του νομού.

 

Επίσης δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:

Δημιουργία ηλεκτρονικού τοπικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ τοπικών φορέων και εταιρίας.

Εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και μελετών ποικίλου περιεχομένου (χωροταξικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς κ.α. )

Σύνταξη και υποβολή επιχειρησιακών σχεδίων στα πλαίσια κοινοτικών και εθνικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων με στόχο την προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη Π.Ε Πέλλας

Υλοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών που αφορούν στον τουρισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις ΜΜΕ, στο περιβάλλον, στην αγροτική ανάπτυξη κ.α.

Την προώθηση της τουριστικής και της γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας με βάση την αρχή της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα

Συμμετοχή σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας με κύριο στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Διασύνδεση με εθνικά και κοινοτικά δίκτυα , τράπεζες πληροφοριών και βάσεις δεδομένων