Χρήσιμα (πληρωμή, παρακολούθηση, κ.λπ. ενταγμένων πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα)