ΕΚΤ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)